Wednesday, April 8, 2009

Kiki Smith
Kiki Smith.

and this print!

1 comment: